profile-bg

Regulamin

 

 

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Explozjatanca.pl Agnieszka Cichoń z siedzibą przy ul. Opolska 1 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633 208 45 33 REGON 241751202 adres poczty elektronicznej: agnieszka@explozjatanca.com.

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Explozjatanca.pl Cichoń Agnieszka, z siedzibą przy ul. Opolska 1 A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 6332084533 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

  Explozja Tańca - Explozjatanca.pl Cichoń Agnieszka  z siedzibą przy ul. Opolska 1A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633 208 45 33.

  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu www.live.explozjatanca.com 

  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia tanecznego na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Explozję Tańca  weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz  Explozji Tańca  w maksymalnej kwocie 15 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej www.live.explozjatanca.com.
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie www.live.explozjatanca.com oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych Tpay.com. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu www.live.explozjatanca.com. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.live.explozjatanca.com.
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.live.explozjatanca.com.
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Explozji Tańca.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Explozja Tańca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Tpay.com. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Tpay.com.
  2. Explozja Tańca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay.com.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych Explozji Tańca.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie www.live.explozjatanca.com, oraz w siedzibie firmy Explozja Tańca.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.04.2020 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu www.live.explozjatanca.com lub jego awarii
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie www.live.explozjatanca.com.
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Explozji Tańca.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem agnieszka@explozjatanca.com.
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

 

 

 

Polityka prywatności


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

1.     Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.live.explozjatanca.com

2.     Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Cichoń ul. Opolska 1, Jastrzębie-Zdrój

3.     Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: agnieszka@explozjatanca.com

4.     Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5.     Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o    Prowadzenie newslettera

6.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

2.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1.     Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

2.     Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

1.     Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hostmark.pl

 1. Dane rejestrowe firmy hostingowej: Marek.pro Marek Drzewiecki, ul. Kościuszki 54, 99-352 Dąbrowice, NIP: 775-259-66-54, REGON: 363814299

3.     Pod adresem https://hostmark.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

4.     Firma hostingowa:

o    stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

o    stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

o    stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

o    stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

o    stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

o    stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

o    powołała Inspektora Ochrony Danych.

5.     Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

o    zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

o    czas nadejścia zapytania,

o    czas wysłania odpowiedzi,

o    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

o    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

o    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

o    informacje o przeglądarce użytkownika,

o    informacje o adresie IP,

o    informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

o    informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.     W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o    operatorzy płatności

2.     Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.     Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o    dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o    ich sprostowania,

o    usunięcia,

o    ograniczenia przetwarzania,

o    oraz przenoszenia danych.

4.     Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.     Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7.     W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8.     Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.     Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.     Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1.     Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1.     Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

1.     Serwis korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1.     utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2.     realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.     W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o    Edge

o    Internet Explorer

o    Chrome

o    Safari

o    Firefox

o    Opera

Urządzenia mobilne:

o    Android

o    Safari (iOS)

o    Windows Phone